Bùi Văn Tỉnh
 Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

(HBĐT) - Trong không khí tưng bừng, phấn khởi đón chào Xuân Mậu Tuất 2018, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018).
  


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm quan phòng truyền thống của Tỉnh ủy tại Văn phòng Tỉnh ủy. ảnh: P.V

 

Đầu thế kỷ XX, nước ta là một xứ thuộc địa nửa phong kiến, đặt dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Nhân dân ta một cổ hai tròng, sống kiếp người nô lệ. Giữa lúc đất nước đang chìm trong đen tối, đồng chí Nguyễn ái Quốc với lòng yêu nước nồng nàn, với nhãn quan chính trị nhạy bén, sâu sắc, đã bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, cứu dân. Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức để thành lập Đảng. Ngày 3/2/1930, tại Hương Cảng, Hồng Kông (Trung Quốc), đồng chí Nguyễn ái Quốc được sự ủy quyền của Quốc tế Cộng sản đã chủ trì tổ chức hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản thành một Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 3/2/1930 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đã mở ra thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh, thời đại độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là sự phát triển tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự phát triển phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Việt Nam. Đảng ta ra đời đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cách mạng, cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc trong gần một thế kỷ đen tối của dân tộc ta, là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã nắm vững và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, đã thống nhất được lực lượng lãnh đạo cách mạng; thống nhất được đường lối, chủ trương và biện pháp cách mạng; tập hợp được mọi tầng lớp Nhân dân. Cả dân tộc Việt Nam trong một mặt trận đấu tranh giải phóng dân tộc.

Mở đầu là chặng đường lịch sử 15 năm Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền từ thực dân, đế quốc, phong kiến, kết thúc bằng cuộc cách mạng Tháng Tám lịch sử năm 1945, ra đời Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam á. Tiếp đến là chặng đường 30 năm trường chinh cứu nước, chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược nhằm thực hiện khát vọng của dân tộc "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” và chân lý của mọi thời đại: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, kết thúc bằng cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Nhân dân trên phạm vi cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta bước vào chặng đường cách mạng mới, cả nước đi lên CNXH. Vượt qua mọi khó khăn, thử thách của thời kỳ hậu chiến và những biến động khôn lường của tình hình thế giới, bằng bản lĩnh và nghị lực, kinh nghiệm và ý chí cũng như trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc, Đảng ta đã lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới với những thành tựu to lớn, đưa đất nước tiếp tục tiến lên trên cơ sở kiên định mục tiêu, lý tưởng: "Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH”. Sau 30 năm phấn đấu, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó đã làm thay đổi diện mạo của đất nước từ kinh tế, chính trị đến văn hoá - xã hội, QP-AN được giữ vững và tăng cường. Vai trò, vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế, sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên đáng kể, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục vững bước đi lên CNXH.

Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 88 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ hào hùng của dân tộc, càng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh suốt đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Chúng ta thành kính tưởng nhớ và tri ân các thế hệ chiến sỹ cộng sản kiên trung, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì độc lập tự do, vì CNXH, đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với vai trò là Đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, vấn đề giữ vững bản chất của Đảng là một Đảng Cộng sản, Đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của Nhân dân là hết sức cơ bản và quan trọng. Vì vậy, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt để xây dựng bộ máy tổ chức đủ phẩm chất, đủ năng lực lãnh đạo cách mạng. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, toàn Đảng đã tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQ T.ư 4 (khoá XI) đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá”; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân... Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta. Trong tình hình ấy, BCH T.ư Đảng tiếp tục ban hành NQ T.ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự TSVM, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Những năm qua, với sự đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; bảo tồn và phát huy được truyền thống văn hóa của các dân tộc; khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được xây dựng và củng cố, QP-AN được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng cao, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong mỗi giai đoạn phát triển, Đảng bộ tỉnh luôn thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tự hào về những thành tựu mà đất nước ta, dân tộc ta, Đảng ta đã đạt được trong 88 năm qua, chúng ta cũng vô cùng tự hào về những cống hiến và sự trưởng thành của Đảng bộ và các thế hệ CB, ĐV trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh trong những năm qua. Chúng ta càng ý thức sâu sắc phải tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng Đảng TSVM, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, trước mắt là phấn đấu thực hiện hoàn thành cao nhất nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Nguồn: baohoabinh.com.vn


 
Hỗ trợ trực tuyến
 
Tin tiêu điểm
Yên Thủy: Trường Tiểu học Yên Trị Tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe năm 2019
Bài 39: QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN VÀ VIỆC VẬN DỤNG TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ THANH NIÊN VIỆT NAM GĂN VỚI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0.
Tân Lạc: Chàng Thanh niên Người Mường khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi thỏ New Zealand
Chính thức phát động Cuộc thi ảnh “Thách thức để thay đổi” trong đoàn viên thanh niên
Tuổi trẻ Công an toàn tỉnh Hòa Bình đồng loạt ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2019.
Tin đọc nhiều nhất
Một số trò chơi sinh hoạt tập thể của Đoàn
Nghi thức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh
Thi vẽ tranh Vì một môi trường Xanh - Sạch - Đẹp
Danh sách Thường trực Tỉnh đoàn Hòa Bình
Nội dung chương trình "Rèn luyện Đoàn viên" trong thời kỳ mới
 
Liên kết website
 
Phóng sự ảnh
| Giới thiệu | Tỉnh Đoàn Hòa Bình | Tin tức - Sự kiện | Kỹ năng - Nghiệp vụ | Văn bản - Tài liệu | Liên hệ
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: 164 Đại lộ Thịnh Lang - Phường Tân Thịnh - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 02183.882.946 - Fax: 02183.883754 - Thư điện tử: doanthanhnien.tdhb@gmail.com