Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/TWĐTN-BTC, ngày 06/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 – 2022”.


Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của đoàn viên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “Hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022”, cụ thể như sau:
1.     Nơi cư trú và hoạt động Đoàn nơi cư trú

1.1. Nơi cư trú: Nơi cư trú nêu tại Hướng dẫn này là nơi đoàn viên đang thường trú, tạm trú hoặc tại địa bàn dân cư thuận lợi để đoàn viên chủ động đăng ký tham gia hoạt động.

1.2. Hoạt động Đoàn nơi cư trú: Là hoạt động của Đoàn viên tham gia với cấp bộ đoàn ở địa bàn dân cư (kể cả hoạt động ở cấp cơ sở và chi đoàn).

2. Đối thượng tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú

Đoàn viên là học sinh đang học tập tại các trường phổ thông (gồm: Trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề.

- Đoàn viên là sinh viên các trường cao đẳng, đại học, học viện.

- Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

- Đoàn viên là công nhân, lao động trẻ làm việc trong các doanh nghiệp.

- Đoàn viên trong lực lượng vũ trang nhân dân (trừ đoàn viên trong các đơn vị chiến đấu của công an nhân dân và quan đội nhân dân).

3. Quyền của Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

- Việc tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú thể hiện ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh; tăng cường sự gắn bó giữa đoàn viên với nơi cư trú, giúp đoàn viên nắm được tình hình của địa phương cũng như có điều kiện tham gia đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của nơi đoàn viên cư trú. Vì vậy, đoàn viên cần có tính tự giác trong việc thực hiện quyền tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú. Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú có các quyền cụ thể sau:

- Được quyền đề nghị tổ chức Đoàn nơi cư trú tạo điều kiện tham gia các hoạt động do Đoàn - Hội - Đội tổ chức để rèn luyện, phấn đấu trưởng thành.

- Được quyền lựa chọn địa bàn để tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú.

- Được tham dự và đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt định kỳ của chi đoàn (nếu được Ban Chấp hành chi đoàn mời dự) nhưng không được tham gia biểu quyết các vấn đề của chi đoàn.

- Được quyền đề nghị tổ chức Đoàn nơi đăng ký hoạt động nhận xét, đánh giá, xác nhận về quá trình tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú; được khen thưởng, biểu dương khi có thành tích xuất sắc.

4. Định hướng một số nội dung tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú:

Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Hoạt động tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

- Hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của thanh thiếu nhi; các hoạt động chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

- Hoạt động góp ý các chủ trương, chính sách của địa phương về thanh thiếu nhi; hoạt động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

- Sinh hoạt chi đoàn định kỳ.

5. Quy trình, thủ tục giới thiệu, tiếp nhận và tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

5.1. Đối với đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

Bước 1Đoàn viên chủ động đăng ký địa bàn, thời điểm tham gia sinh hoạt đoàn nơi cư trú với chi đoàn, Đoàn cơ sở nơi trực tiếp quản lý.

Bước 2: Nhận giấy giới thiệu từ Đoàn cơ sở trực tiếp quản lý và nộp giấy giới thiệu cho Đoàn xã/ phường/ thị trấn nơi đăng ký tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú.

Bước 3: Thực hiện các nội dung đã đăng ký.

5.2 Đối với các chi đoàn, Đoàn cơ sở nơi trực tiếp quản lý đoàn viên (thực hiện việc giới thiệu)
Bước 1: Chi đoàn tổng hợp thông tin đoàn viên đăng ký địa bàn, thời điểm tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú và báo cáo với Đoàn cơ sở để cấp giấy giới thiệu cho đoàn viên
Bước 2: Đoàn cơ sở cấp giấy giới thiệu cho đoàn viên. Nếu là chi đoàn cơ sở thì trực tiếp thực hiện việc cấp giấy giới thiệu
Bước 3: Đoàn cơ sở, chi đoàn lập danh sách đoàn viên hoạt động nơi cư trú để theo dõi, quản lý.
5.3. Đối với Đoàn xã, phường, thị trấn và chi đoàn nơi tiếp nhận đoàn viên tham gia hoạt động nơi cư trú.
Bước 1Đoàn xã, phường, thị trấn tiếp nhận giấy giới thiệu về tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú do đoàn viên chuyển trực tiếp (hoặc danh sách được chuyển giao từ cấp bộ đoàn trực tiếp quản lý đoàn viên).
Bước 2Bàn giao danh sách đoàn viên cho các chi đoàn trực thuộc và hướng dẫn cho đoàn viên tham gia các hoạt động tại chi đoàn.
Bước 3: Chi đoàn tiếp nhận đoàn viên, tổ chức các hoạt động để đoàn viên tham gia; lập danh sách quản lý và theo dõi kết quả hoạt động của đoàn viên hoạt động nơi cư trú.

6. Nhận xét đánh giá đoàn viên tham hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

       Chi đoàn và Đoàn cơ sở nơi cư trú nhận xét, đánh giá kết quả tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú khi có yêu cầu của đoàn viên.
-         Tiêu chí nhận xét, đánh giá:
+ Ý thức tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.
+ Mức độ tham gia hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú.
+ Kết quả tham gia hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú.

      - Căn cứ vào các tiêu chí trên khi được yêu cầu, chi đoàn và Đoàn cơ sở đánh giá đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú theo 3 mức: Tham gia hoạt động tốt, có tham gia hoạt động, có đăng ký nhưng không tham gia hoạt động. Kết quả tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú được bổ sung, ghi nhận vào kết quả đánh giá xếp loại đoàn viên hằng năm nơi đoàn viên đang sinh hoạt.
- Kết quả, thành tích quả đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú đóng góp cho tổ chức Đoàn tại nơi cư trú sẽ là cơ sở để ưu tiên trong xét các danh hiệu, các hình thức khe thưởng.

        - Bản nhận xét, đánh giá trước khi chuyển cho đoàn viên phỉa có xác nhận của Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn nơi đoàn viên đăng ký hoạt động nơi cư trú.

7. Tổ chức thực hiện.
7.1. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

Giao cho Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn làm thường trực tham mưu triển khai “Hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022” tới các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc; theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở Đoàn.

- Tổ chức kiểm tra và đánh gía kết quả triển khai (gắn với kế hoạch kiemr tra, giám sát hằng năm). Lấy kết qủa chỉ đạo, triển khai thực hiện Hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư  trú giai đoạn 2018 – 2022 là nội dung đánh giá trong bộ tiêu chí công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi cấp Tỉnh.
7.2. Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc:

Triển khai và cụ thể hóa nội dung “Hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022” phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị.

Chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú; thực hiện chỉ đạo phối hợp giữa cơ sở Đoàn với các Trường Trung phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang tổ chức hoạt động Đoàn tại nơi cư trú. Khuyến khích tổ chức Đoàn trong các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư tổ chức các hoạt động cho đoàn viên  nơi cư trú.


Chỉ đạo Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nội dung Hướng dẫn và vận động đòan viên tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú.


Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá nội dung này trong các chương trình giao ban hoặc kiểm tra công tác Đoàn theo định kỳ; báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm của đơn vị.


Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 01-HD/BTC ngày 26/10/2015 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn về đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.


Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn qua Ban Tổ chức - Kiểm tra, ĐT 02186250578, email; bantochuckiemtra@gmail.com

 
Hỗ trợ trực tuyến
 
Tin tiêu điểm
Nhận diện thông tin sai lệch, xuyên tạc
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh là không thể phủ nhận!
Càng khó khăn, phức tạp cán bộ, đảng viên càng phải gương mẫu, đi đầu
Đường dây nóng tư vấn COVID-19 của 63 tỉnh thành
Phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tin đọc nhiều nhất
Một số trò chơi sinh hoạt tập thể của Đoàn
Nghi thức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh
Thi vẽ tranh Vì một môi trường Xanh - Sạch - Đẹp
Danh sách Thường trực Tỉnh đoàn Hòa Bình
Kỳ Sơn: Nhiều hoạt động sôi nổi vui tết Trung thu năm 2013
 
Liên kết website
 
Phóng sự ảnh
| Giới thiệu | Tỉnh Đoàn Hòa Bình | Tin tức - Sự kiện | Kỹ năng - Nghiệp vụ | Văn bản - Tài liệu | Liên hệ
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: 164 Đại lộ Thịnh Lang - Phường Tân Thịnh - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 02183.882.946 - Fax: 02183.883754 - Thư điện tử: doanthanhnien.tdhb@gmail.com