TĐHB - Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã ban hành Hương dẫn  chủ trương “1 + 1” mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia tổ chức Ðoàn, Hội; gắn việc kết nạp đoàn viên mới với việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn. Việc thực hiện chủ trương 1+1 là một trong những nội dung quan trọng nhằm đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội.
 
Để triển tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương “1+1”, trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện Đoàn tiếp tục chỉ đạo các Đoàn cơ sở quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện chủ trương “1+1” với những nội cụ thể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về vai trò của tổ chức Đoàn, Hội đối với thanh niên; Quán triệt trong toàn thể đoàn viên, hội viên, các chi đoàn, chi hội nhiệm vụ công tác vận động thanh niên tham gia Đoàn, Hội, góp phần nâng cao tỷ lệ tập hợp, đoàn kết thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh; Việc giới thiệu, tập hợp thanh niên phải được đặt thành nhiệm vụ thường xuyên của các chi đoàn, chi hội và từng đoàn viên, hội viên. Mỗi đoàn viên, hội viên vận động, giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên; Mỗi chi đoàn, chi hội cần xây dựng kế hoạch tập hợp thanh niên, đề ra mục tiêu cụ thể, đa dạng hóa phương thức tập hợp sinh động, thiết thực, phù hợp với thanh niên trong tình hình mới, trong đó lấy chủ trương “1+1” làm phương thức chủ đạo.
 
Huyện đoàn Lạc Sơn tổ chức lớp kết nạp đoàn viên mới năm 2020

Với các hình thức triển khai thực hiện, trong năm 2020, công tác phát triển đoàn viên mới trong toàn huyện đã đạt được kết quả tích cực. Trong 9 tháng đầu năm toàn huyện đã kết nạp 905 đoàn viên mới (đạt 125%, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm, góp phần nâng cao vào chất lượng hoạt động của các tổ chức Đoàn cơ sở.
 
CTV Hồng Vân- Huyện đoàn Lạc Sơn