TĐHB - Ngày 17/8/2021, Huyện đoàn Yên Thủy tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên.
Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đã được lắng nghe đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, báo cáo viên cấp huyện triển khai chuyên đề “Những vấn đề cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” có liên quan trực tiếp đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. Ngay sau Hội nghị, các cấp bộ đoàn sẽ tổ chức các hoạt động để đoàn viên nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, đồng thời tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội tới đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện. 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, báo cáo viên cấp huyện quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên

Mục đích nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
CTV Ngọc Tân – HĐ Yên Thủy